Het verminderen van de concentratie van nitraten in de watercyclus om enerzijds de vervuiling te verminderen en anderzijds een systeem te gebruiken dat zowel duurzaam is als hernieuwbare energie produceert. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het Life Libernitrate project, waaraan de Provinciale Raad van Valencia deelneemt en dat gefinancierd is met 2,5 miljoen euro uit het Life+ programma van de Europese Commissie. Nitraten zijn chemische zouten afkomstig van stikstof die in lage concentraties van nature in water en bodem voorkomen. Het wijdverbreide gebruik van chemische meststoffen heeft echter geleid tot een toename van de verontreiniging van het grondwater en het op gang brengen van processen die schadelijk zijn voor het milieu.

Het systeem dat Life Libernitrate wil invoeren, voorziet in het gebruik van innovatieve technologie die de belangrijkste milieuproblemen in de regio waar het zal worden toegepast, de Ribera Alta, aanpakt vanuit een tweeledig perspectief: enerzijds de vervuiling van het grondwater door nitraten en anderzijds de luchtvervuiling door de verbranding van rijststro en de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Deze technologie stelt voor om de as van de gecontroleerde verbranding van rijststro te gebruiken om siliciumfilters te creëren die de concentratie van nitraten in het water verminderen, en tegelijkertijd, als gevolg van dit proces, hernieuwbare energie op te wekken die een alternatieve manier van verbruik bevordert. Het idee is om een proefproject te ontwikkelen in de gemeente Alginet, waar de productielaboratoria zullen worden geïnstalleerd.

Naast de Diputació de València nemen de Consorci de la Ribera, de Universitat Politècnica de València, de Universitat de València, Aguas de Valencia SA, de Universiteit van Genua, de Unió de Llauradors i Ramaders en de Stichting Incubator deel aan het consortium. Het project is al gestart en zal ongeveer drie jaar duren. Life Libernitrate maakt deel uit van de Europese Kaderrichtlijn Water en de 20/20/20 klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie, die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, het aandeel van hernieuwbare energie tot 20% te verhogen en het energieverbruik tegen 2020 met 20% te verminderen.